Jan Bradáč

ČVUT Praha   /
CTU Prague

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact
úpravy předpolí hradu Bezděz
ateliér Girsa-Kantová
1998


Na pozemku jsou navrženy tři objekty s různou funkční náplní. Objekt A se zázemím zaměstnanců hradu, prodejem vstupenek a upomínkových předmětů, šatnou a zázemím dělníků; objekt B, přístřešek pro nářadí a materiál, se strojovnou lanovky, a objekt C, občerstvení a WC pro návštěvníky. Všechny tři objekty jsou řešeny obdobně, s dřevěnou sbíjenou konstrukcí. Dále jsou zde ocelové přístřešky a dřevěné zábradlí ohraničující pozemek
Bezděz castle front additions
Girsa-Kantová studio
1998


There are three objects of various functions proposed on the site. Object A with staff rooms, tickets and gifts sell and a craftsmen dressing room. In object B there is a storage of materials, tools and machines, lift engine room, and in object C there is refreshment and toilets for castle visitors. All three objects are designed similarly, a timber nailed structure is always in common. Also there is a couple of steel structure sheds and a timber handrail defining the plot.