Jan Bradáč

Wenceslas square
architektonická soutěž
Michal Bernart, Jan Bradáč,
Jana Moravcová
2005, odměna


Václavské náměstí – prostor nové doby. Náměstí se vymyká měřítkem, geometrií, proporcí. Nahrává technologiím informačního věku. Čárka v interiéru města – magnet lidí, dat, informací.
Dvě vrstvy, dva přístupy. První, daný stavem (domy, pasáže, ústí ulic) - pavučina tras. Druhý, daný provozem, dopravou, sleduje osu náměstí - funkční pruhy. Vrstvení obou v ploše, prolnutí ve 3D.
architectural competition
Michal Bernart, Jan Bradáč,
Jana Moravcová
2005, honorary mention


Wenceslas square - a space of the new age. The square is unique for its scale, geometry, proportion. It attracts technologies of the information era. A line in the city interior - a magnet for people, datas, information. Two layers, two approaches. First, set by the state (buildings, passages, streets) - a web of tracks. Second, defined by order, traffic, follows the square axis - functional strips. Layering of the two in 2D, intersection in 3D.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact