Jan Bradáč

Údolní 53
architektonická soutěž
Jan Bradáč, Jana Jeřábková, Luboš Rosík
2006


Rekonstrukce stávajících objektů areálu a dostavba nových pro účely VUT Brno, zejména fakult architektury a výtvarných umění. Všechny objekty ve vnitrobloku, které bylo možné sbourat, byly sbourány. Společné prostory fakult byly umístěny do dvou stávajících historických budov, ateliéry, knihovna, přednáškový sál, workshopy, výstavní prostory, café, tělocvična a garáže do nového objektu ve vnitrobloku.
architectural competition
Jan Bradáč, Jana Jeřábková, Luboš Rosík
2006


Reconstruction and use of existing objects in the campus and additions of new ones for purposes of Technical university in Brno, mainly Faculty of architecture and Faculty of arts. All objects in the campus that could have been demolished were demolished. Common spaces of the faculties were placed into two historical buildings, studios, library, lecture hall, workshops, exhibition spaces, café, sports hall and garages to a new object inside the campus.

j a n b r a d a c

životopis CV
 
cesty travels
 
setkání gatherings
 
školy education
 
soutěže competitions
 
ostatní misc
 
kontakt contact